1.    Vandag raak ons aan die finansiële program, wat ek tot laaste gelos het, as gevolg van die kompleksiteit daarvan, die kroon en spilpunt van ons program. Voor ons aangaan, herinner ek u dat ek reeds ‘n leidraad verskaf het toe ek gesê het alles sal op die ou einde berus op die kwessie van getalle.
2.    Wanneer ons koninkryk aanbreek, sal ons outokratiese regering alle belastings op die volksmense vermy, met gedagte dit staan pa vir die mense, en beskermer. Regeringskostes is egter hoog en ons moet die fondse bekom daarvoor. Ek sal dus met omsig hierdie kwessie van balans aanroer.
3.     In ons koninkryk sal die koning die wetlike illusie ervaar dat hy alles besit, (iets wat maklik in feit kan verander) en hy sal die reg het om wettiglik enige en alle somme geld te konfiskeer ter regulering van die sirkulering daarvan binne die Staat. Hieruit volg dat belasting liefs as ‘n progressiewe las op eiendom gehef moet word. So kan die gelde gegaar word sonder dat iemand ten gronde gaan, as ‘n persentasie van die hoeveelheid eiendom. Die rykes moet hul plig aanvaar en hul oorskot aan die staat beskikbaar maak, want die staat waarborg hulle veiligheid van besittings, asook hul reg tot eerlike winste. Ek sê ’eerlik’, want die absolute beheer oor eiendom sal diefstal wettiglik onmoontlik maak.
4.    Hierdie sosiale hervoming moet van bo af geskied, die tyd is ryp, dit is ‘n onmisbare deel van die eed tot vrede.
5.    Belasting op arm mense saai die saad van revolusie, en werk teen die regering, wat rondkruip vir sente en geen ag gee op die groot fortuine. Behalwe vir dit, belasting verminder die groei van kapitaal in private hande, hande waarin ons deesdae al die rykdom bymekaarmaak as teenvoeter vir die mag van die Goy regerings, naamlik hulle staatsfinansies.
6.    ‘n Glyskaal vir belasting wat groei saam met jou kapitaaleiendom, sal baie meer geld inbring as die huidige belasting op persoonlike inkomste, wat ons nou slegs afdwing omdat dit onrus en rebellie aanblaas onder die Goyim.
7.    Die krag van ons koning sal berus op die ewewig en waarborg van vrede, waarvoor die kapitalise ‘n deel van hul eiendom moet opoffer ten bate van die veilige werking van die staatsmasjinerie. Staatsbenodigdhede moet betaal word deur hulle wat nie die las sal voel nie, wat genoeg het om te gee.
8.    So ‘n stelsel sal die armes se haat van die ryk man afweer, want hulle sal tog sien wie onderhou die staat, en wie betaal vir die nodige, hulle sal die rykes sien as bringers van vrede en welsyn.
9.    Sodat die opgeleide klasse nie kwel oor die misbesteding van hul geld nie, sal hulle deurgaans rekenskap ontvang oor die einddoel van elke sent, behalwe diesulke bedrae nodig vir die Kroon en adminstratiewe instansies.
10.    Hy wat regeer, sal geen private eiendom besit nie, aangesien hy Pa staan vir die Staat. Die besit van privaat eiendom sou hom diskwalifiseer om die eiendom van die volk te besit.
11.    Familie van die heerser, behalwe sy erflinge, moet werk vir hul eie reg tot eiendom, die voorregte van koninklike bloed mag nie verskoning word vir die plundering van die staaskas nie.
12.    Aankope, ontvangs van geld of erfgoed sal onderhewig wees aan ‘n seëlbelasting op glyskaal. Enige oordrag van eiendom, of dit geld is of iets anders, sonder ‘n belastingsertifikaat, wat streng op naam geregistreer sal word, sal die vorige eienaar blootstel aan rente op belasting, van die dag van die oortreding, tot die dag wat sy bedrog uitgevind word. Oordragsdokumente moet weekliks by die plaaslike fiskale kantoor ingehandig word, met name, vanne en addresse van die vorige en huidige eienaars van die eiendom. Hierdie proses moet toegepas word op alle transaksies bo ‘n bepaalde bedrag, wat hoër moet wees as wat nodig is vir daaglikse benodigdhede, wat ‘n heffing sal dra as spesifieke persentasie van die transaksie.
13.    Maak net ‘n geraamde skatting van hoeveel keer oor, sulke belastings die inkomstes van die Goyim state sal dek.
Ons veroorsaak Depressies
14.    Die staatstessourier moet ‘n spesifieke reserwesom opbou, maar alle oorskot moet terug in sirkulasie geplaas word. Hieruit sal openbare werke betaal word. Die ontwikkeling van hierdie projekte sal die werkersklas stewig bind aan die belange van die staat en diegene wat regeer. Vanuit hierdie gelde sal ons ook pryse uitgee vir nuwe uitvindsels en produktiwiteit.
15.    Onder geen omstandighede sal een enkele sent meer as die voorafbepaalde reserwe teruggehou word nie, want geld bestaan om te sirkuleer, en enige verstopping in die geldvloei kan die staatsmasjinerie tot stilstand bring, want geld is die olie, en sonder olie sal die masjien nie lank reg loop nie.
16.    Die deelse vervanging van geldeenhede met rentelopende sertifikate het juis so ‘n verstopping veroorsaak, die gevolge daarvan kan alreeds duidelik waargeneem word.
17.    ‘n Rekord van Rekeninge sal ons stig, sodat die koning ter enige tyd ‘n volle ballansstaat kan sien van uitgawes en inkomstes, behalwe vir die van die vorige maand, asook die huidige maand, aangesien hulle nog nie voorberei en afgelewer sal wees nie.
18.    Die een en enigste persoon wat geen belang daarin het om die staat te beroof nie, is die eienaar self. Dit is hoekom sy persoonlike beheer alle moontlikheid van lekkasies en uitspattighede sal vermy.
19.    Die koninklike teenwoordigheid by funksies en onthale sal afgeskaf word, sodat die heerser sy tyd kan bestee aan beheer en oorwegings. Sy krag sal dan nie opgebreek word in skerwe tussen al die fortuingrawende gatkruipers wat hul eie belange aan die troon wil haak nie.
20.    Ekonomiese krisisse het ons vir die Goyim gereël, doodeenvoudig deur die sirkulasie van geld te verhinder. Yslike hope kapitaal het ons opgebou, uit die State se hande weerhou, wat gereeld moet smeek vir lenings vanuit daardie selfde opgehoopte kapitaalfortuine. Hierdie lenings belas die Staat met rentebetalings, wat hulle verander het in borgslawe aan die kapitaalfortuine... die konsentrasie van nywerheid is uit die hande van die vakmeesters geneem en in die hande van kapitaliste geplaas, wat die sap uit die mensdom en hul state getap het.
21.    Die huidige geldomset stem nie ooreen met die aantal mense nie, en kan dus nie aan die werkers voorsien nie. Die uitreiking van geld moet per kapita bereken word, en elke kind moet met geboorte as ‘n verbruiker van geld gesien word. Die nasien van uitreiking is ‘n probleem vir die hele mensdom om oor te besin.
22.    Julle is bewus dat die Goudstandaard die ondergang was van elke nasie wat dit aangeneem het, omdat dit nie die vraag na geld kon vervul nie, veral omdat ons die sirkulasie van goud so ver moontlik ontwrig het.
Heidenstate Bankrot
23.    Ons standaard sal die koste wees van een man-uur krag, of jy dit wil meet in papier of hout. Ons sal die geld uitreik volgens die gemiddelde nodigheid per persoon, daarby voeg met elke geboorte, aftrek vir elke sterfte.
24.    Elke departement sal met elke siklus hul eie finansies administrateer.
25.    Sodat daar geen oponthoud is met die uitbetaling van staatgeld, sal elke prys en terme daarvan deur die heerser bepaal word, sodat geen departement enigiemand kan voortrek tot nadeel van ander instansies nie.
26.    Die balansstate vir inkomstes en uitgawes sal sy-aan-sy gerapporteer word, sodat hulle nie vervreemd raak deur afstand nie.
27.    Die hervormings wat ons beoog vir die Goyim se finansies sal ons verskuil sodat niemand ontstig raak nie. Ons sal die veranderinge verduidelik as nodig om die Goyim se finansies uit die donker gat te trek waarin hul dit laat versink het. Hulle eerste fout wat ons sal uitwys, is hul gewoonte om elke jaar ‘n enkele begroting op te trek, wat jaarliks vermeerder, as gevolg van die rede: Die begroting word uitgeput halfpad deur die jaar, waarna hulle vra vir ‘n hulpbegroting, wat hulle spandeer in drie maande, dan vra hulle ‘n begroting wat dinge sal regruk, en alles eindig in bankrotskap. Volgende jaar, egter, word die nuwe begroting bereken as die totale bedrag bestee die vorige jaar, tot 50% meer, en so word die jaarlikse begroting drie keer so groot elke tien jaar. Te danke aan sulke metodes, toegelaat deur die onversigtige Goyim, is hul tessourie leeg. Dan kom die era van lenings, en dit het die Goy state opgesluk en tot bankrotskap gedwing.
28.    Julle verstaan dat hierdie ekonomiese beleid, al het ons dit aan die Goyim geleer, mag ons self nooit toelaat nie.
29.    Elke lening bewys swakheid van die Staat, en ‘n tekort aan begrip van die mag van die Staat. Lenings hang oor die kop van die Goyim soos Demokles se swaard, en instede van tydelike belastings, kom smeek hulle met gestrekte palms vir lenings by ons bankiere. Buitelandse lenings is soos bosluise op die liggaam van die Staat, tot hulle self afval, of die Staat hulle afwerp. Die Goy regerings skud hulle egter nie af nie, inteendeel, hulle dring aan op meer , sodat hulle onvermydelik sal vrek, vrywilliglik van alle bloed ontneem.
Die Tirannie van USURY
30.    Wat is ‘n lening, spesifiek ‘n buitelandse lening? ‘n Lening is die verhandeling van ‘n tessourie aandelesertifikaat met ‘n onderneming van ‘n persentasie rente. Teen 5%, betaal die staat elke twintig jaar die volle kapitale bedrag, sonder om ‘n sent van die kapitale lening af te betaal. Veertig, sestig jaar later, betaal hulle steeds, twee, drie keer die geld, en steeds skuld hulle die oorspronklike bedrag.
31.    Uit die bogaande berekening is dit duidelik die Staat neem pennies uit die werkers se hande, om rente te betaal aan stinkryk buitelanders, by wie hulle gaan leen het, instede van om net die pennies op te gaar en self te gebruik, sonder die moordende rente.
32.    Terwyl die lenings nog intern was, het die geld bloot geskuif vanaf die armes na die rykes. Sedert ons die regte persoon gekoop het, is al daardie lenings oorgedra na die eksterne sfeer. Al die geld van die Statae vloei nou na ons koffers, die Goyim betaal aan ons pag, soos onderdane.
33.    Die oppervlakkingheid van die Goy konings aangaande staatsaangeleenthede, die korrupsie van ministers, onkunde van die leierskap aangaande geldsake het hul lande skuldenaars aan ons fortuine gemaak ten bedrae wat nooit terugbetaal kan word nie. Dis nie per ongeluk nie, ons het baie moeite en geld spandeer om dit moontlik te maak.
34.    Opeenhoping van geld sal ons nie toelaat nie, en dus ook geen tessourie-aandelesertifikate nie, behalwe ‘n een-persent uitgawe, sodat ons nie rente betaal aan bloedwurms wat die krag uit die Staat wil suig nie. Die reg tot rentedraende aandelesertifikate sal ons alleen toeken aan nywerheidsmaatskappye, wat die rente kan bekostig uit hul winste, maar die staat bekom nie rente nie, die Staat leen om te spandeer, nie om te belê nie.
35.    Die Staat sal ook nywerheidsaandele aankoop. Instede van hul huidige status as pag-slawe aan lenings en rente, sal die staat verander in ‘n uitlener van geld teen wins. Dit sal die geldvloei verseker en ook parasitiese winste en nuttelose opgaring stopsit, alles wat vir ons voordelig was tussen die Goyim, maar nie onder ons regering nie.
36.    Hoe duidelik stal die Goyim hul onnoselheid tog nie uit nie, deur by ons geld te leen teen rente, uit hul eie staatsakke, om ons te kan betaal. Dit sonder om een keer te dink dat hulle dieslefde geld doodeenvoudig net by hul eie mense kon vat?
37.    Dit is egter bewys van ons eie onoortreflikheid dat ons die kwessie van lenings so kon aanbied dat hulle dink hulle baat daarby.
38.    Ons finansiële rekords, wat ons bekend sal stel op die regte uur, sal, as gevolg van eeue se eksperimentasie op die Goyim se regerings, herken word aan deeglikheid en duidelikheid, sodat elke mens met ‘n oogopslag sal sien hoe ons stelsel dinge beter maak. Hulle sal al die nonsens stopsit wat die Goyim se regerings aan ons onderdanig gemaak het, maar wat ons self nie in ons koninkryk sal duld nie.
39.    Ons sal ons boekhousisteem so inrig, dat niemand ongemerk die kleinste bedraggie sal kan verdoesel of van spoor kan laat raak, van waar dit vooraf bestem was vir ‘n spesifieke rede nie.
40.    Sonder ‘n definitiewe plan kan jy nie regeer nie. Om voort te wals sonder plan of roete was nog altyd die ondergang van helde en halfgode.
41.    Die Goy heersers, wat ons lankal besig hou met onthale en uitstallings van internasionale etiket, was net skerms vir ons heerskappy. Ons het self die boeke gekook vir hulle gunsteling raadgewers, wat die konings se werk oorgeneem het in omstandighede soos deur ons bepaal, en elke keer het ons hul kortsigtige gedagtes gepaai met beloftes van toekomstige geballanseerde begrotings en ‘n groeiende ekonomie. Hulle het ons verslae gelees, en nooit gedink om te vra : “Ekonomiese groei uit wat? Meer belasting?”
42.    Julle weet hoe ver hulle in finansiële wanorde verval het deur hierdie onverskilligheid, ten spyte van die merkwaardige ywer van hulle mense.

Die Demokratiese Akoïtheïste  vir Deursigtige Anargie (DADA)  bou ‘n reeks kort flieks met die lopende titel “Bridges to Poverty”, waar ons verskillende aspekte van die sogenaamde Ekonomie bespreek, met afsonderlike kort flieks vir elke tipe bogtery waarmee ons volk verarm word. Die eerste een handel oor die Ontwikkelingslening en die gemors wat daaruit vloei. Dit wys ook wat gebeur as ons net bloot sou ophou skuld maak. Dit kon komieklik wees, maar vyf biljoen mense ly honger om JPMorgan se groeiende ekonomie te waarborg. Sien ons  kort flieks onder die titel “paranoid goy” op Brighteon, nie porntjoep nie.