1.    Wanneer ons ten einde laaste ons koninkryk betree, met behulp van staatsgrepe oral en terselfdertyd, na ons definitief erken word (dit kan honderd jaar vat) sal ons verseker niemand kan teen ons saamsweer nie. Ons slag enigeen wat wapen opneem om ons te verhoed oppad na ons koninkryk. Elke soort geheime organisasie sal met die dood gestraf word. Diesulkes wat ons gestig het, sal opgebreek word en die voorste lede geban na verre lande. Dis hoe ons te werk sal gaan met die Goy vrymesselaars wat reeds te veel weet, die wat gespaar word, sal ons getrou dien, uit vrees dat hulle ook verban word. Ons sal spesifiek alle gewese lede van geheime gemeenskappe verban uit Europa, waar ons die setel van regering sal stig.
2.    Besluite van ons regering sal finaal wees, met geen opsie vir appél.
3.    In die Goy gemeenskappe waar ons diepe onrus en Protestantisme bevorder het, is ons enigste uitweg vir die herstel van orde, onwrikbare toepassing van direkte mag wat gesag afdwing, met geen ag op die slagoffers; hulle ly ten bate van toekomstige welsyn. Om daardie welsyn te bereik, selfs teen hoë koste, vereis die soort regering wat die doel regverdig, nie net as voordeel nie, maar ook as plig. Die sterkste waarborg vir stabiele regering is die bevestiging van die heiligheid van die magskroon. So ‘n kroon word alleenlik verwerf deurdat dit die aansien van goddelike mag vertoon, onaantasbaar deur enige mitiese redes, God se eie keuse. Tot onlangs was dit waar van die Russiese kroon, ons enigste werklike bedreiging buiten die pouslike sekte. Hou in gedagte dat, toe Italië aan die brand was, het niemand ‘n haar beskadig op die hoof van Sulla, wat daardie bloed vergiet het nie. Sulla het goddelikheid verwerf as gevolg van sy mag, en sy slinkse weerkoms het hom omring met onaantasbaarheid, niemand het ‘n vinger gelê op hom wat hulle gehipnotiseer het met sy waaghalsigheid en slimmigheid.
Geheime organisasies
4.    Tot die dag wat ons koninkryk aanbreek, sal ons die wêreld vol vrymesselaartempels bou, dan absorbeer ons elkeen wat belangrik is of kan word, want in hierdie tempels sal ons vind die hoofbron van al ons inligting en openbare invloed. Al hierdie tempels sal geadministrateer word vanuit een sentrale kantoor, waarvan niemand behalwe ons weet nie, onder beheer van ons hoogleeraars. Die tempels sal verteenwoordigers hê wat die bogenoemde administrasie wegsteek, en van wie al die wagwoorde en programme sal spruit. In hierdie tempels bind ons al die draadjies van revolusionêre en liberale elemente. Hulle sal kom uit alle sosiale vlakke. Hulle mees geheime sameswerings sal aan ons bekend wees en onder ons leiding vorder van die dag dat hulle dit uitdink. Lidmaatskap sluit in amper elke liewe nasionale en internasionale polisie-agent, want hulle diens is onmisbaar, nie net is hulle in ‘n posisie om die ongehoorsames aan te pak nie, hulle is ook ‘n skans vir ons aktiwiteite, en hulle gee rede vir onmin, en so aan en so aan.
5.    Die klas persoon wat mees gewillig by ons geheime tempels aansluit, is die wat ‘n lewe maak deur hul ambisie, loopbaanbouers, mense met oppervlakkige gedagtes waarmee ons maklik kan klaarkom, wat ons kan gebruik om die masjien wat ons ontwerp het, op te wen. As die wêreld deurmekaargekrap lyk, is dit omdat ons  hulle eenheid tussen mekaar moet afbreek. As daar te midde daarvan ‘n komplot uitbreek, dan sal aan die hoof daarvan staan ons mees getroue trawante. Dis net natuurlik dat ons die messelaars lei, ons ken die einddoel, die Goyim verstaan niks van niks, nie eens die gevolge van hul eie aksies nie. Hul bereken die onmiddelike bevrediging van hul selfbeeld in hul gedagtes, maar dink nooit daaraan dat ons in die eerste plek daardie gedagtes gesaai het nie.
Die heidene is dom
6.    Die Goyim betree die messelaartempels uit nuuskierigheid, dalk in die hoop om ‘n happie van die openbare koek te proe, party om ‘n openbare oor te vind vir hul onpraktiese en grondelose fantasië; die wat smag na die gevoel van suskes en applous, iets wat ons met merkwaardige graagte uitdeel. Die rede hoekom ons hulle so optof, is sodat hulle makliker ons gedagtes as hul eie sal opneem, want niemand is tog slim genoeg om hulle iets te leer nie, dis onmoontlik vir hulle om andere se gadagtes te steel... Julle sal nie glo  hoe ver die wysste Goy onbewus en naïef kan verval in ‘n hoë opinie van homself, en terselfdertyd is dit so maklik om hom te knak met die geringste verwysing na ‘n mislukkingtjie, al is dit ook net die applous wat skielik stop, en hulle sal hulself afsloof vir tog net een meer aanprysing. Soveel as wat ons tydelike sukses minder ag as die Plan, so sal die Goyim enige plan ontwrig ter wille van die kleinste suksessies.
7.    As ons hulle so tot blinde onnoselheid kon dryf, is dit nie klinkklare bewys dat die Goyim se intellek onderontwikkeld is vergeleke met onssself nie? Dit is die waarborg vir ons suskes.
Die Heidene is Beeste
8.    Hoe versiende was dit nie van ons hoogleeraars in die dae van ouds, toe hulle gesê het dat niks ons mag keer oppad na ons doel, en nooit mag ons stop om die dooies te tel wat ons opoffer vir daardie doel nie. Ons tel nie die Goyim slagoffers nie, net beeste ter slagting. Ons het baie van ons eie geoffer, maar in ruil het ons mense ‘n plek verwerf op aarde waaroor hulle eens nie van kon droom nie. Die slagoffers uit ons geledere is maar ‘n breukdeel vergeleke met die Goyim, en dit het ons nasie goed beskerm teen uitwissing.
9.    Die dood is almal se lot, maar laat ons dit liewer nader bring vir diesulkes wat ons verhinder, eerder as na onsself, die stigters van hierdie affêre. Ons stel tereg vrymesselaars, op maniere wat niemand behalwe die broederbond sal herken nie, nie eens die ter dood veroordeelde slagoffer self nie, hulle almal sterf soos vereis, klaarblyklik as gevolg van normale siektes en kwale. Die broederbond weet dit, maar sal nie teëpraat nie. So het ons uit die midde van die vrymesselaars elke worteltjie van teëstand teen ons voorbereidings uitgeruk. Terwyl ons liberalisme aan die Goyim preek, dwing ons totale onderdanigheid af op ons eie agente.
10.    Onder ons invloed, het die uitvoering van die wet onder die Goyim amper tot stilstand gekom. Die aansien van die wet is afgekraak deur die liberale interpretasies wat in dié verband voorgedra word. In die belangrikste en mees fundamentele aangeleendhede, oordeel regters soos ons hulle vertel om te bevind, om sake te sien in die lig wat ons skyn voor die openbare oog. Natuurlik gebruik ons mense wat geen ooglopende verbintenis met ons het nie, nie deur nuusberigte of openbare uitlatings nie. Selfs senatore en die hoogste administrasie vertrou ons advies. Die domonnosel Goyim kan niks ontleed of selfs net waarneem, of indink hoe die manier van vra, ‘n kwessie mag lei nie.
11.    Hierdie verskil in verstand tussen ons  die Goyim kan duidelik gemerk word aan ons posisie as gekose volk en ons hoër mensewaardes, in teenstelling met die Goyim se domonnosel koppe. Hulle oë is oop, maar hulle sien niks, en vind nooit iets nuuts uit, behalwe dalk materiële goed. Dit is duidelik dat Moeder Natuur self besluit het om ons aan te stel om die wêreld te lei en regeer.
Ons vereis onderdanigheid
12.    Die dag as ons openlik regeer, wanneer ons die seëninge daarvan geniet, sal ons al die geregtelike instellings oorbou, ons wette sal kort, verstaanbaar, standvastig wees, sonder interpretasies, sodat elkeen hulle perfek kan aanleer. Die draad wat deur elkeen sal loop, is onderdanigheid aan opdragte, en ons sal die beginsel tot die hoogste vlak ophef. Alle misbruike sal tot einde kom, tot die geringste voor die hoër gesag van die magsverteenwoordiger. Enigeen wat oortree onder hierdie oppergesag, sal bitter swaar gestraf word, sodat niemand weer hul eie krag wil beproef nie. Ons sal elke aksie wat die staatsmasjinerie glad laat loop, jaloers oppas en nagaan, want slaptrek hier, laat die rieme verslap oral oor. Elke enkele onwettigheid of magsmisbruik sal swaar genoeg getsraf word om as voorbeeld te dien.
13.    Verskuiling van aanspreeklikheid en sameswering tussen amptenare sal alles verdwyn na die eerste paar sware strafopleggings. Ons heilige kroon vereis toepaslike, met ander woorde, wrede straf teen enige amptenaar wat homself verryk, dit sal die respektabiliteit van ons kroon verhoog. Die veroordeelde, al sou die straf sy oortreding ver oortref, sal getel word as gevalle soldaat op die administratiewe slagveld ten bate van gesag, reg en geregtigheid, want geen stuurman van die openbare bus mag van die hoofweg afdraai op hulle eie paadjie nie. So, byvoorbeeld, sal ons regters weet, die dag as hy homslef optof met goedgewendheid en sagte vonnisse, hulle die wette van geregtigheid breek, wat voorbeeldige, wrede vonnisse vereis om die mense te onderrig, nie om die regter se goeie karakter ten toon te stel nie. In jou privaatlewe is dit nog dalk aanvaarbaar, maar nie in die openbaar waar mense gesamentlik opgevoed moet word nie.
14.    Ons sal niemand ouer as 55 in die regstelsel laat werk nie, om twee redes: oumense is geset in hul weë en opinies, minder geneig om nuwe rigtings in te slaan, en tweedens, gee dit ons geleentheid om gereeld mense te skuif, wat elkeen tot gedienstigheid dwing, want hy is sy posisie nie verseker nie. In die algemeen sal ons regters kies wat verstaan dat hulle moet straf en die wet toepas, nie droom van liberale verbeeldinge ten koste van die opvoedkundige plig van ons staat nie, wát die Goyim vandag ookal dink daardie is...
Hierdie rondskuiwery sal ook verhinder dat mense wat saam werk, vriendekringe bou, en liewer toespits op die sake van regering, waaraan hulle noodlot afhanklik is. Die jong generasie regters sal opgelei word om sekere sienswyses te koester aangaande oortredings wat dalk die mense se onderlinge vrede kan versteur.
15.    Die Goyim se regters is deesdae verdraagsaam tenoor ‘n verskeidenheid misdade, want hulle verstaan nie hul ampspligte nie, omrede die leiers van ons tyd nie aandag gee aan amptenare se pligsbesef en begrip aangaande die taak voor hulle nie. Net soos roofdiere, smyt die Goyim leierskap hul welpies uit om prooi te soek.. Dit is die oorsaak van hul regerings wat verniel word deur hul eie administrateurs.
16.    Laat ons die uit gevolge hiervan, nog ‘n les leer vir ons regering.
17.    Ons sal liberalisme ontwortel vanuit elke strategiese pos in ons goewerment, wat enigsins te doen het met openbare opleiding van onderdane in ons staatsstruktuur. Sulke poste sal alleenlik wees vir diegene wat ons opgelei het vir ons administratiewe beheer. Dit sal nie te veel kos om mense op pensioen te plaas nie, want hulle sal in die privaatsektor dingetjies gegee word om te doen. Plus, moet ek julle herinne;, al die geld is in ons hande, en die koste is in elk geval nie vir ons rekening nie.
Ons sal wreed wees
18.    Ons onwrikbaarheid sal altyd logies en konsekwent wees en dus sal elkeen van ons afvaardiginge met respek en sonder vraag vervul word, onwrikbaar sal ons alle murmererings ignoreer, alle onmim van alle soorte, en enige verwesenliking daarvan sal ons straf op ‘n manier wat ‘n voorbeeld sal stel.
19.    Ons al die reg tot apél ontneem, net ons mag vonnise verander, met erkenning van die heerser, want daar mag geen vermoede wees dat enige van ons regters dalk verkeerd geoordeel het nie. As dit egter sou gebeur, sal ons self daardie hofsaak omver gooi, en die verantwoordelike regter straf vir sy onbegrip aangaande sy pligte en redes vir sy aanstelling, op ‘n manier wat sal verseker so iets gebeur nie weer nie. Ek herhaal, ons sal elke treetjie van ons administrasie noukeurig volg, skerp dophou, sodat die mense kan sien en tevrede wees, want die volk het die reg tot goeie regering deur goeie amptenare.
20.    Ons regering sal voorkom as ‘n vaderlike voogdyskap deur ons leier. Ons eie nasie en ons onderdane sal in hom sien, ‘n vader wat alles voorsien vir elke nood, elke daad, hulle interaksie met mekaar en met die leier. Hulle sal dus so vasgevang wees deur die gedagte dat dit onmoontlik sal wees om sonder sy beskerming en leiding te lewe, as hul rus en vrede wil hê, hulle sal sy outokratiese regering aanbid, veral wanneer hulle sien almal wat ons aanstel, volg sy bevele sonder vraag of huiwering. Hulle sal verheug wees dat ons elke aspek van hulle lewe reguleer, soos ‘n ouer wat ‘n kind grootmaak om gedienstig en onderdanig te wees. Die volke van die wêreld is, uit ons oogpunt, tog net minderjarige kinders, so ook hul regerings.
21.    Soos julle sien, stig ek ons tirannie op reg en plig. Die reg om die uitvoering van dienste af te dwing is direkte verantwoordelikheid van die staat, wat pa staan vir die onderdane. Dit besit die reg van die sterkste, om te gebruik te kan maak van die natuurorde, naamlik onderdanigheid. Alles in hierdie lewe is onderdanig aan iets, as nie aan ‘n mens, dan aan sy eie karakter, maar altyd aan dit wat die sterkere blyk. Ons sal dus hierdie sterker ding wees, ter wille van die algemene welsyn.
22.    Ons is verplig om enige versteurings aan wet en orde te straf as ‘n bittere les, want daarin lê ‘n grootse raaisel aangaande openbare opvoeding.
23.    Die dag wat Europa die heilige kroon op Israel se koning plaas, word hy vader van die wêreld. Die onmisbare slagoffers wat hy kies juis vir hul paslikheid sal nooit die getalle bereik wat die Goyim in hulle maniese magsug en na-apery sal opofffer nie.
24.    Ons koning sal naby die mense lewe, op sy amptelike platforms sal hy toesprake lewer wat binne die uur wêreldwyd sal versprei.