1.    Vandag mag ek julle vertel ons doel is nou net ‘n paar stappies weg. Daar is nog ‘n klein spasie om oor te steek voor ons lang pad homslef omsluit, soos die simboliese slang, ons Volkssimbool. Wanneer hierdie ring sluit, sal die hele Europa in die skroefklem van die slang se omhelsing wees.

2.    Die grondwetlike skale gaan binnekort breek, want ons het elkeen van hulle ontwerp met ‘n effe wanbalans, sodat hulle alewig wiggel en waggel tot die assie deurslyt. Die Goyim reken hulle is goed vasgesweis, en hulle sal enige oomblik nou tot rus kom en ophou waggel. Die assies, die konings op hulle trone, word ingedring deur hul verteenwoordigers, gekke, mal met onbeheersde en onverantwoordelike mag. Hul mag spruit uit die vrees wat hulle die paleise ingeblaas het. Omdat die koning nie naby die mense kan kom nie, verloor hy persoonlike kontak met die bevolking, wat hom weerloos maak en bedreigd, en hy begin skanse bou. So het ons ‘n afgrond gebou tussen soewereine regerings, en die blinde mag van die massas, wat albei afkraak tot niks, want ‘n blinde man en sy stok is niks nie, tensy hulle saamkom.

3.    Om die wat honger na mag aan te por tot magsmisbruik, steek ons almal op teen mekaar, wat hulle liberalistiese drang na selfversekerdheid afbreek. Hiervoor het ons allerlei kwessies aan die gang gesit, ons het almal bewapen, ons het gesag opgestel as teiken vir elke ambisie. Van parlemente het ons stadions gemaak, waar allerlei teenstrydige belange uit moet baklei. Net nog ‘n bietjie, wanorde en bankrotskap sal almal oorval.

4.    Kekkelbekke sonder einde het ons parlementsvergaderings en administratiewe rade verander na kompetisies in niksseggendheid. Uitdagende joernaliste en onbehoorlike kommentators lê daagliks verkose verteenwoordigers voor. Misbruik van magte sal uiteindelik elke instelling tot val bring, wanneer hulle in flarde vlieg voor die woede van die skares.

5.    Die mens is vasgeketting deur harde werk en armoede meer as oit tevore. Eens was hulle geketting in slawerny, maar daaruit kan mens, deur verskeie metodes, losbreek. Daarmee kon gereken word, maar van tekort sal hul nooit ontsnap nie. Ons het in hulle grondwet regte ingesluit wat vir gewone mense na iets onwerklik klink, nie regte regte nie. Al hierdie sogenaamde menseregte is denkbeeldig, dit kan nooit verwesenlik word nie. Wat gee die werker om, dubbelgeknak oor sy harde werk, terneergedruk deur die lewe, wat gee hy om vir kekkelbekke en joernaliste, as hulle nonsens langs belangrike dinge bespreek, wat baat die werker uit ‘n grondwet wat hom krummels belowe, en dié nog terughou tensy hy stem vir die wat ons aanstel in posisies van mag, dienaars van ons agentskappe. Republikeinse regte is vir ‘n arm man bloot ‘n bitter gekoggelry, hy moet werk vir sy voortbestaan, hy het groter bekommernisse as allerlei regte, en dan is hy ook nog onderhewig aan die goeie wil van sy medewerkers en hulle stakings, of die fabrieksbase wat die hekke sluit.

6.    Die mense, onder ons leiding, het die koninklikes verwoes, hul enigste skans en voog, in wie se belang dit was om nie hul mense om te sien. Nou is hulle weg, en die volk is in die greep van onverskrokke geldgierige skurke wat ‘n wrede juk oor die nek van die werkersklas lê.

7.    Ons kom voor as redders van die werker, wanneer ons hom ‘n weg uit sy verdrukking bied met lidmaatskap van die Sosialiste, Anargiste en Kommuniste, almal aan wie ons hulp verleen in sogenaamde broederskap van die nasies onder ons Globale Messelaars. Die koninklikes het die arbeid van die werkers besit, en moes dus die werker sterk, gesond en goed gevoer hou. Ons doen die tenoorgestelde, in die vermindering, die uitmoor van die Goyim. Ons mag berus op die kroniese tekort aan kos en liggamlike swakheid van die werker, dit verslaaf hom aan ons wil, en hy vind in sy eie leierskap nie die wilskrag om ons wil teë te gaan nie. Hongerte skep die reg vir Kapitaal om die werker te regeer, baie beter as wat koninklike voorregte dit ooit kon vermag.

8.    Deur tekorte, en die haat en nyd wat dit voortbring, sal ons die skares stuur, en met hulle hande sal ons almal wat ons teëstaan wegveeg.

9.    Wannuur the uur aanbreek om die Opperheer van die wêreld te kroon, sal dieselfde hande alles wegvee wat ons kan verhinder.

10.    Die Goyim het gewoonte verloor om te dink, tensy een van ons eksperts iets voorstel om hulle aan te por. Hulle sien dus nie die nodigheid dat ons, wanneer ons koninkryk aanbreek, dadelik die volgende vermag: In alle skole moet almal een simpel waarheid leer, die basis van alle waarheid, die waarheid van sosiale struktuur, die sosiale beginsrede, naamlik die verdeling van arbeid, en die noodwendige opdeling van mense in sosiale klasse en lewensomstandighede. Almal moet weet dat, soos wat take in belangrikheid verskil, so kan daar noodwendig  nie eenvormigheid tussen mense wees nie, dat iemand wat sy hele klas te na kom, nie dieselfde straf verdien as een wat net homself skaad nie. Die kennis oor die ware struktuur van die samelewing, wat ons die Goyim niks van vertel nie, sal bewys dat arbeidsposisies en –take binne ‘n sirkel gehou moet word, sodat dit nie ‘n bron van menselyding raak nie, as gevolg van opvoeding met geen verband tot die arbeidsvlak van die individu. Na deeglike studie van die kennis, sal almal vrywillig toegee en enige posisie aanvaar wat die Staat hul oplê. Met die huidiglike toestand van algemene kennis en ons leiding van hul opvoeding, glo mense alles wat hulle in die Media sien, en dit kweek in hul binneste ‘n liefderyke wrok teen alles bo hul eie vermoëns, want hulle verstaan nie nie die betekenis van klas of omstandigheid nie.

11.    Hierdie haat sal aangedryf word deur ‘n finansiële krisis wat die aandelebeurs sal stop, en nywerheid tot ‘n stilstand bring. Ons sal met ondergrondse metodes, en met goud, wat alles in ons hande is, ‘n ekonomiese krisis skep en hele troppe onvergenoegde werkers tegelykertyd op elke Europese staat se strate werp. Hierdie skares, in hul onkunde en eenvoud, sal met graagte die bloed vergiet van dié waarop hulle al van kindsbeen jaloers is; almal wat eiendom het om weg te dra.

12.    Ons s’n sal hulle nie aanraak nie, want ons sal die tyd van aanval tot die oomblik vooraf weet, en doen wat nodig is om ons eie te beskerm.

13.    Ons het gewys hoe sal vooruitgang die Goyim leer hoe om rede te verstaan. Ons onwrikbare owerheid sal dus , met wyse ongenaakbaarhede, alle onrus uitwis, elke instelling se wonde van liberalisme skoonbrand.

14.    Die bevolkings het gunstes en gawe verkry, en in dieslfde gees van vryheid aangeneem hulle is dus baas, en voortgestorm na mag, maar soos elke ander blinde man, het die skare tuimelblokke raakgeloop. Instede van terug te keer na ‘n tyd toe dinge gewerk het, probeer hulle toe om ‘n gids te vind, hulle het hul mag voor ons voete gewerp. Onthou die Franse Revolusie; dis ons wat hom “Groots” gedoop het, die geheimpies van sy voorbereiding kom alles uit ons hande.

15.    Sederdien lei ons die mensdom van een teleurstelling na die ander, sodat hul uiteindelik selfs van ons sal wegdraai, ten gunste van die Onwrikbare Koning uit die bloed van Sion, wat ons nou voorberei vir die wêreld.

16.    Deesdae is ons, as internasionale Mag, onoorwinlik, want as iemand ons aanval, is daar altyd ander nasies om ons te ondersteun. Die bodemlose agterbaksheid van die Goyim, wat kruip voor mag, maar swakheid onbeskroomd aanval, wat foute graag straf maar misdade prys, onwillig om die teenstrydighede van vryheid te dra maar homself verhaag in die geweld van die tiran, dit is daardie kenmerke wat ons onafhanklikheid vergemaklik. Van deesdae se demokraties-verkose diktator-presidente aanvaar hulle wangedrag waarvoor hulle twintig koning sou onthoof.

17.    Wat veroorsaak hierdie verskynsel, die eienaardige ongeërgde meningsverskil  van die massas tenoor twee sake met ewe erns?

18.    Die verduideliking is die diktators oortuig hulle dat hierdie skadelike dade teen die Staat terwille van die volkswelsyn is, die Globale broederskap van almal, solidariteit en menseregte. Natuurlik vertel niemand hulle dit sal alles net onder ons soewereine beheer mag gebeur nie.

19.    So vonnis die mense dan die onskuldiges, spreek die skuldiges vry, en word al meer verseker van hul reg om te doen soos hul wil. As gevolg van hierdie toestand van sake, is mense besig om elke soort stabiliteit te ondergrawe, en hulle skep wanorde waar hulle gaan.

20.    Die woord “Vryheid” bring na vore gemeenskappe wat veg teen elke mag, elke krag, selfs teen God en Natuurwette. Daarom sal ons, wanneer ons ons koninkryk betree, hierdie woord uit die volksmond delg, asof dit ‘n blinde bose mag is wat skares in bloeddortsige monsters verander.

21.    Hierdie monster val wel aan die slaap na hy hom volgesuip het aan bloed, dan kan hy maklik vasgeketting word. As hulle nie bloed proe nie, sal hulle aanhou mor en aan die kettings ruk.